Bedrijfsanimatie laten maken? - PitchParrot animaties
Bedrijfsanimatie laten maken? - PitchParrot animaties
Bedrijfsanimatie laten maken? - PitchParrot animaties

Algemene Voorwaarden

Artikel 1              Identiteit van PitchParrot B.V.

Identiteit

PitchParrot B.V. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59579919.

Bezoekadres

PitchParrot B.V.
Weena 723 – C1.057
3013AM, Rotterdam

Telefoon
085 00 91 888

Internet
www.pitchparrot.com

E-mail
info@pitchparrot.com

 

Artikel 2              Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen enerzijds PitchParrot B.V. en anderzijds Opdrachtgever.

2.2          Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3          De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de bij PitchParrot B.V. werkzame personen.

 

Artikel 3              Overeenkomst

3.1          De overeenkomst komt tot stand op het moment van de verzending langs elektronische weg van de bevestiging door PitchParrot B.V. (zie Bestelprocedure).

3.2          PitchParrot B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

3.3         PitchParrot B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. PitchParrot is gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4        De Opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de Opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is PitchParrot B.V. gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van PitchParrot B.V.

 

Artikel 4              Uitvoering overeenkomst

4.1          Tenzij anders overeengekomen, staat het PitchParrot B.V. vrij de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. PitchParrot B.V. zal zich ervoor inspannen de overeenkomst op vakbekwame wijze uit te voeren. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever brengt echter niet de verplichting met zich voor de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

Artikel 5              Prijzen

5.1          Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen.

  5.2          De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 6              Betalingsvoorwaarden

6.1          De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen door vooruitbetaling te worden voldaan en binnen 7 dagen nadat de bevestiging van de opdracht langs elektronische weg door PitchParrot B.V. is verzonden.

6.2          De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden en door PitchParrot B.V. is ontvangen.

6.3          Betaling kan geschieden op de navolgende manieren:

– iDeal

– per bankgiro

6.4          De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PitchParrot B.V. te melden.

6.5          Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn, is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van PitchParrot B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het nog uitstaande bedrag.

6.6          Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is PitchParrot B.V. gerechtigd alle door haar in dat kader gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op de Opdrachtgever, welke kosten ten minste 10% van het openstaande saldo bedragen, zulks met een minimum van € 125 danwel, indien deze kosten hoger zijn, de werkelijke kosten.

6.7          PitchParrot B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden. Voorts is PitchParrot B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat PitchParrot B.V. Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, onverminderd het recht van PitchParrot B.V. op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

6.8          Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

 

Artikel 7              Termijnen

7.1          Opgave van de leveringstermijn wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen.

7.2          In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de Opdrachtgever PitchParrot B.V.schriftelijk aan te manen, waarbij aan PitchParrot B.V. alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat PitchParrot B.V. overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Artikel 8              Reclamaties/Wijzigingen

8.1          Opdrachtgever dient direct na de (op)levering van de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, PitchParrot B.V.zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.

8.2          Eventuele gebreken die bij grondig onderzoek redelijkerwijs kunnen worden opgemerkt dienen binnen 5 dagen na oplevering door Opdrachtgever langs elektronische weg aan PitchParrot B.V. te worden gemeld. Indien geen melding plaatsvindt dan wordt Opdrachtgever geacht met de productie in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

8.3          Indien de reclamering naar het oordeel van PitchParrot B.V. terecht is, zal PitchParrot B.V. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.             

8.4          Indien de reclamering betrekking heeft op:

– verkeerde kleurstelling (anders dan zoals deze is aangegeven tijdens de bestelling);
– negatieve afwijking ten opzichte van het script (spreekfouten);
– onjuiste timing;
– verkeerde voice-over (niet tone of voice) of
– verkeerde stijl (anders dan besteld)

dan worden deze afwijkingen kosteloos aangepast.

Overige afwijkingen, zoals bijvoorbeeld bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven evenwel geen recht op reclamering.

Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende uurtarieven van PitchParrot B.V.

 

Artikel 9              Derden leveranciers

9.1                          PitchParrot B.V. zal bij de uitvoering van de Overeenkomst deels gebruik maken van de diensten van derden (hierna te noemen: “Leveranciers”). PitchParrot B.V. wordt door de Leveranciers gebonden aan (licentie)voorwaarden waardoor PitchParrot verantwoordelijk wordt gesteld voor de naleving van deze voorwaarden. Teneinde de naleving van deze voorwaarden zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen, wordt in de onderhavige algemene voorwaarden een deel van deze voorwaarden wederom aan de Opdrachtgever opgelegd.

9.2          Opdrachtgever zal PitchParrot B.V. vrijwaren tegen aanspraken van de Leverancier op grond van de (beweerdelijke) schending van de voorwaarden zoals opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden.

           

Artikel 10            Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

10.1       Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van PitchParrot B.V. danwel de Leveranciers berusten bij PitchParrot B.V. respectievelijk de Leveranciers.

10.2       Indien Opdrachtgever illustratiemateriaal uit de productie wil gebruiken, dient voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verkregen te worden. Aan toestemmingsverlening van PitchParrot kan een nader tussen partijen overeen te komen vergoeding verbonden worden.

10.3       Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door PitchParrot B.V. geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

10.4       Het staat PitchParrot B.V. vrij om de productie te signeren met het logo en/of de naam van PitchParrot of de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft niet het recht het logo en/of de naam te verwijderen of anderszins onzichtbaar te maken. Opdrachtgever is gerechtigd deze verplichting af te kopen tegen een nader tussen partijen overeen te komen vergoeding.

10.5       PitchParrot B.V. en de Leveranciers blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever erkent het recht van PitchParrot de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van PitchParrot.

10.6       Indien PitchParrot B.V. ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door PitchParrot wordt uitgevoerd.

10.7       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PitchParrot B.V. zal Opdrachtgever de door PitchParrot geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.

10.8       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PitchParrot B.V. zal Opdrachtgever de door PitchParrot geleverde productie niet openbaarmaken via radio, televisie of als pre-roll. Aan toestemmingsverlening van PitchParrot kan een nader tussen partijen overeen te komen vergoeding verbonden worden.

10.9       Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is PitchParrot B.V. gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

10.10     De Opdrachtgever vrijwaart PitchParrot B.V. tegen alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.

10.11     Indien de Opdrachtgever handelt i.s.m. het bepaalde onder de leden 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel is hij aan PitchParrot B.V. een boete van € 5.000 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van PitchParrot B.V. aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11            Auteursrechten

11.1       Indien de Opdrachtgever wenst, dat door PitchParrot B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert Opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.

11.2       Opdrachtgever vrijwaart PitchParrot B.V. dan wel de Leveranciers tegen alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of productierechten.

11.3       Voorts vrijwaart Opdrachtgever PitchParrot B.V. danwel de Leveranciers tegen alle aanspraken die derden instellen wegens de uitoefening door PitchParrot van de aan hen ingevolge de Opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan PitchParrot danwel aan de Leverancier alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor PitchParrot danwel de Leverancier voortvloeien uit deze aanspraken.

 

Artikel 12            Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1       PitchParrot B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PitchParrot is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2       Indien PitchParrot B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PitchParrot B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

12.3       De aansprakelijkheid van PitchParrot B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.4       PitchParrot B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.5       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PitchParrot B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PitchParrot toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PitchParrot B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PitchParrot B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 13            Overige bepalingen

13.1       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.

13.2       Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen PitchParrot B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

13.3       Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

13.4       Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Vragen?

Wil je teruggebeld worden op een moment dat het jou het best uitkomt? Plan dan nu een terugbelafspraak in. 

Illustraties

Naast animaties maken we ook illustraties in een groot aantal illustratiestijlen. We vertellen je graag meer.

Wil je met ons werken?
Heb je een vraag of een opmerking?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op!